เมนูหลัก

LA.438INFORMATION TECHNOLOGY LAW
นต.438กฎหมายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.10:00-12:0033063C20137W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-13-7
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3702
หมายเหตุ: = LW.433 
Course Description
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ปัญหาของการใช้บังคับกฎหมายในปัจจุบัน ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต