เมนูหลัก

AL.413SUPPORTING SERVICE IN AIRPORT
ธบ.413การสนับสนุนงานบริการในท่าอากาศยาน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R2842M2C33303M 
อาจารย์: อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี33-30-3
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
17 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
  020 ศ.13:00-16:00R2842M2C301713W 
อาจารย์: อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-17-13
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
Course Description
ศึกษาลักษณะหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนัสนุน ทั้งของภาครัฐและเอกชน ระเบียบการในพิธีทางการบิน การบริการพิเศษต่างๆในท่าอากาศยาน รวมถึงการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า และแนวทางในการปฏิบัติในห้องปฏิบัติงานตามระเบียบพิธีทางการบินหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต