เมนูหลัก

IAV120INTRODUCTION TO AIRLINE MANAGEMENT
IAV120ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสายการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R2842M2C1055M 
อาจารย์: ดร.ญาฎา บุรพรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-5-5
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
หมายเหตุ: = AIM110 
Course Description
ศึกษาโครงสร้าง ธรรมชาติ ลักษณะการปฏิบัติงานของสายการบิน โดยศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาการที่สำคัญ ซึ่งมีผลต่ออุตสาหกรรมการบิน ศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรหลักที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการณ์และการจัดการสายการบิน

This course study a basic understanding of the structure, nature and operating characteristics of an airline, examining the key developments and component sectors that contribute to the aviation industry.
It also studies the roles and responsibilities of major organizations associated with airline operations and management.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต