เมนูหลัก

AC.204ACCOUNTING FOR DECISION MAKING AND CONTROL
บช.204การบัญชีเพื่อการตัดสินใจและควบคุม
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  821 อา.08:30-12:303411(จว)3C100991W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3907
30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/61 และ 1/62 
  822 อา.08:30-12:30R29252C211W 
  อา.13:30-18:30R29252C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2563 
  832 อา.08:30-12:3036023C110W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
หมายเหตุ: นศBS13P ขอลงเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 832 ในภาคเรียนที่ 1/2563 
  845 อา.08:30-12:3034133C502426W 
  อา.13:30-18:3034133C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
  846 อา.08:30-12:30R29302C503713W 
  อา.13:30-18:30R29302C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
  851 อา.08:30-12:3034123C110W 
  อา.13:30-18:3034123C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: นศ MK ขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 851 ในภาคเรียนที่ 1/2562 
  883 อา.08:30-12:30R2433M2C50482W 
  อา.13:30-18:30R2433M2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบกลางภาค: 12 ก.ค. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2562 
Course Description
การจำแนกประเภทของต้นทุน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น การวิเคราะห์ผลต่างรายได้และการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐาน
การใช้ข้อมูลทางด้านต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การบัญชีตามความรับผิดชอบและการจัดทำรายงานแยกตามส่วนงาน การกำหนดราคาโอน การวัดผลงานแบบดุลยภาพและต้นทุนคุณภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต