เมนูหลัก

FB.201BUSINESS FINANCE
กง.201การเงินธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:3036103C806515W 
  อา.13:30-18:3036103C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบกลางภาค: 19 ส.ค. 2561 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 ก.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
2 ก.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2560 
  811 อา.08:30-12:30R2936M2C1203882W 
  อา.13:30-18:30R2936M2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบกลางภาค: 9 ธ.ค. 2561 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
  812 อา.08:30-12:30R29112C60528W 
  อา.13:30-18:30R29112C      
อาจารย์: อาจารย์แววระวี ชนะนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบกลางภาค: 10 มี.ค. 2562 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
31 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
  817 อา.08:30-12:3036083C1082W 
  อา.13:30-18:3036083C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3907
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 817 ภาคเรียนที่ 1/2562 
  827 อา.08:30-12:30R29252C604812W 
  อา.13:30-18:30R29252C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
  829 อา.08:30-12:30R29122C550W 
  อา.13:30-18:30R29122C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2561 
  833 อา.08:30-12:30R29162C110W 
  อา.13:30-18:30R29162C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 29 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2562 
  835 อา.08:30-12:30R29262C65587W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
31 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
31 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
  848 อา.08:30-12:30R2935M2C40400W 
  อา.13:30-18:30R2935M2C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
  873 อา.08:30-12:30R29012C503911W 
  อา.13:30-18:30R29012C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
  874 อา.08:30-12:30R29172C220W 
  อา.13:30-18:30R29172C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2561 
  882 อา.08:30-12:30R29042C604614W 
  อา.13:30-18:30R29042C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบกลางภาค: 8 ก.ค. 2561 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
หมายเหตุ: มั นศ.V.17 เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 2/2560 และ นศ MG V.17 เรียน/สอบร่วมในภาค 1/61 
  883 อา.08:30-12:30R29062C1073W 
  อา.13:30-18:30R29062C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2414
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2562 
  890 อา.08:30-12:30R29272C40040W 
  อา.13:30-18:30R29272C      
อาจารย์:
สอบกลางภาค: 8 ก.ค. 2561 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
เป้าหมายและหน้าที่ของการจัดการการเงิน การคำนวณมูลค่าของเงินในปัจจุบันและอนาคต โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดหาเงินทุนระยะยาว การจัดการลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ
การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ การประเมินค่าโครงการ นโยบายเงินปันผลและจริยธรรมทางการเงิน การเปิดเสรีตลาดเงินและตลาดทุนภายใต้ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต