เมนูหลัก

FB.201BUSINESS FINANCE
กง.201การเงินธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  817 อา.08:30-12:3036083C604020W 
  อา.13:30-18:3036083C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3908
20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3907
20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3705
หมายเหตุ: มีนศ AC ขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 817 ในภาคเรียนที่ 2/2560,2/2561 
  818 อา.08:30-12:30R29112C85769W 
  อา.13:30-18:30R29112C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
  821 อา.08:30-12:303411(จว)3C100919W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3705
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2562 
  825 อา.08:30-12:3034063C30228W 
  อา.13:30-18:3034063C      
อาจารย์: อาจารย์ชยพงศ์ สายฟ้า
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับรุ่น 14P ภาคเรียนที่ 2/2561 
  830 อา.08:30-12:3036043C705812W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบกลางภาค: 10 พ.ย. 2562 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร 3 ห้อง 3903
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
  831 อา.08:30-12:30R29292C65614W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 29 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  833 อา.08:30-12:30R29162C50482W 
  อา.13:30-18:30R29162C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 29 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2561 
  834 อา.08:30-12:30R29262C523W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2562 
  845 อา.08:30-12:3034133C402317W 
  อา.13:30-18:3034133C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3908
  851 อา.08:30-12:3034103C40328W 
  อา.13:30-18:3034103C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
หมายเหตุ: มี นศAC (FI2001กลุ่ม814) ขอเรียน/สอบร่วมด้วย ในภาค 1/2563 
  852 อา.08:30-12:30R2932M2C45387W 
  อา.13:30-18:30R2932M2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
  858 อา.08:30-12:3034073C40319W 
  อา.13:30-18:3034073C      
อาจารย์: อาจารย์แววระวี ชนะนนท์
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
  859 อา.08:30-12:30R29072C70664W 
  อา.13:30-18:30R29072C      
อาจารย์: อาจารย์แววระวี ชนะนนท์
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
  875 อา.08:30-12:30R29012C1505694W 
  อา.13:30-18:30R29012C      
อาจารย์: อาจารย์กรพินธุ์ พนาพิสุทธิ์จามร
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
  876 อา.08:30-12:30R29032C805525W 
  อา.13:30-18:30R29032C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
  883 อา.08:30-12:30R29062C804832W 
  อา.13:30-18:30R29062C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2561 
  891 อา.08:30-12:30R2934M2C30246W 
  อา.13:30-18:30R2934M2C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 813 ในภาคเรียนที่ 2/2561 
Course Description
เป้าหมายและหน้าที่ของการจัดการการเงิน การคำนวณมูลค่าของเงินในปัจจุบันและอนาคต โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดหาเงินทุนระยะยาว การจัดการลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ
การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ การประเมินค่าโครงการ นโยบายเงินปันผลและจริยธรรมทางการเงิน การเปิดเสรีตลาดเงินและตลาดทุนภายใต้ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต