เมนูหลัก

MG.421STRATEGIC MANAGEMENT
จก.421การจัดการเชิงกลยุทธ์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  815 อา.08:30-12:30R29052C40355W 
  อา.13:30-18:30R29052C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
  816 อา.08:30-12:30R2931M2C503317W 
  อา.13:30-18:30R2931M2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบกลางภาค: 14 ก.ค. 2562 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  817 อา.08:30-12:3036083C440W 
  อา.13:30-18:3036083C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 817 ภาคเรียนที่ 1/2562 
  831 อา.08:30-12:30R29292C110W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2562 
  832 อา.08:30-12:3036023C60546W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
สอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
19 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
  833 อา.08:30-12:30R29162C330W 
  อา.13:30-18:30R29162C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
หมายเหตุ: นศ AC ขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 833 ในภาคเรียนที่ 1/2562 
  834 อา.08:30-12:30R2933M2C50464W 
  อา.13:30-18:30R2933M2C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
19 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
  847 อา.08:30-12:303601C3C30237W 
  อา.13:30-18:303601C3C      
อาจารย์: ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
  848 อา.08:30-12:30R2935M2C40400W 
  อา.13:30-18:30R2935M2C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2560 และ 2/2561 
  854 อา.08:30-12:30R29072C35269W 
  อา.13:30-18:30R29072C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
19 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
หมายเหตุ: มีนศ.ขอเรียน/สอบร่วมกับ MG.421 กลุ่ม 854 ในภาคเรียนที่ 2/2561 
  855 อา.08:30-12:3034073C35332W 
  อา.13:30-18:3034073C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
  881 อา.08:30-12:30R29062C45423W 
  อา.13:30-18:30R29062C      
อาจารย์: ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
Course Description
ความหมายและความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ รวมถึงการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล
และติดตามผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเน้นใช้กรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต