เมนูหลัก

MG.421STRATEGIC MANAGEMENT
จก.421การจัดการเชิงกลยุทธ์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:3036033C604812W 
  อา.13:30-18:3036033C      
อาจารย์: อาจารย์ประทานพร สำเภาเงิน
สอบปลายภาค: 8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
  811 อา.08:30-12:30R25322C40328W 
  อา.13:30-18:30R25322C      
อาจารย์: ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
หมายเหตุ: มีนศ.ACขอเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 811 ในภาคเรียนที่ 2/2561 
  812 อา.08:30-12:30R25322C40346W 
  อา.13:30-18:30R25322C      
อาจารย์: ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
หมายเหตุ: มีนศ BI รุ่น 1 ขอเรียน/สอบร่วมด้วยในกลุ่ม 812 ภาคเรียนที่ 1/2563 
  817 อา.08:30-12:3036083C603723W 
  อา.13:30-18:3036083C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
หมายเหตุ: มีนศ AC ขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 817 ในภาคเรียนที่ 2/2560 
  821 อา.08:30-12:303411(จว)3C100496W CLOSED 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ปิดกลุ่มเพื่อย้ายไปเรียนวิชา MK.419 Sect.821 แทน 
  828 อา.08:30-12:3034093C85814W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
หมายเหตุ: มี นศ MK ขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 828 ในภาคเรียนที่ 2/2562 
  829 อา.08:30-12:30R29122C805921W 
  อา.13:30-18:30R29122C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 29 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2562 
  830 อา.08:30-12:3036043C705911W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3907
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3705
  831 อา.08:30-12:30R29292C65614W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
หมายเหตุ: นศ. เรียน/สอบร่วม ในภาค 2/61 
  833 อา.08:30-12:30R29162C50482W 
  อา.13:30-18:30R29162C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
หมายเหตุ: มีนศ AC ขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 833 ในภาคเรียนที่ 1/2561 
  845 อา.08:30-12:3034133C402317W 
  อา.13:30-18:3034133C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 29 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  851 อา.08:30-12:3034123C402614W 
  อา.13:30-18:3034123C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 14 มิ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  852 อา.08:30-12:30R2932M2C40355W 
  อา.13:30-18:30R2932M2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มีนศ รุ่น 12R ขอลงเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 852 ในภาคเรียนที่ 2/2561 
  874 อา.08:30-12:30R29172C805723W 
  อา.13:30-18:30R29172C      
อาจารย์: อาจารย์ประทานพร สำเภาเงิน
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  883 อา.08:30-12:30R29062C804931W 
  อา.13:30-18:30R29062C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
  891 อา.08:30-12:30R29272C30255W 
  อา.13:30-18:30R29272C      
อาจารย์: อาจารย์ประทานพร สำเภาเงิน
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
Course Description
ความหมายและความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ รวมถึงการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล
และติดตามผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเน้นใช้กรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต