เมนูหลัก

MG.421STRATEGIC MANAGEMENT
จก.421การจัดการเชิงกลยุทธ์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  818 อา.08:30-12:30R29112C312W 
  อา.13:30-18:30R29112C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 4 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: นศ.ขอลงเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 818 ในภาคเรียนที่ 2/2563 
  821 อา.08:30-12:303411(จว)3C80755W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3704
13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
  824 อา.08:30-12:30R24102C514W 
  อา.13:30-18:30R24102C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =MM4021 เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2564 
  832 อา.08:30-12:3036023C70637W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 7 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  834 อา.08:30-12:30R29262C604416W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 7 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  835 อา.08:30-12:30R25282C95914W 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
14 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
14 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
  841 อา.08:30-12:3036043C211W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2563 
  858 อา.08:30-12:3034073C402515W 
  อา.13:30-18:3034073C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 4 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: มี นศ.ลงเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 858 ในภาคเรียนที่ 2/2563 
  859 อา.08:30-12:30R29072C45432W 
  อา.13:30-18:30R29072C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 30 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มีนศ.MG ขอลงเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 859 ในภาค 2/63 
Course Description
ความหมายและความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ รวมถึงการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล
และติดตามผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเน้นใช้กรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต