เมนูหลัก

MK.201PRINCIPLES OF MARKETING
ตล.201หลักการตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  821 อา.08:30-12:303411(จว)3C220W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2562 
  828 อา.08:30-12:3034093C1101100W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
หมายเหตุ: มี นศ.รุ่น 16P เรียนร่วมในภาคเรียนที 2/2561 
  829 อา.08:30-12:30R29122C1007426W 
  อา.13:30-18:30R29122C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 2 ก.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
2 ก.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2560 
  830 อา.08:30-12:3036043C80737W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3704
22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3908
หมายเหตุ: มี นศ.V.17 เรียน/สอบร่วมในภาคเรียนที่ 1/2561 
  833 อา.08:30-12:30R29162C413W 
  อา.13:30-18:30R29162C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2561 
  847 อา.08:30-12:303411(จว)3C202W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2561 
  882 อา.08:30-12:30R29042C604614W 
  อา.13:30-18:30R29042C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2560 
Course Description
ตลาด การตลาด การจัดการการตลาด แนวความคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาด จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการตลาด กิจกรรมการสร้างคุณค่าและลูกค้าสัมพันธ์ กระบวนการกำหนดกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การวิจัยการตลาด
(ต่อ)และระบบสารสนเทศทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ตลาดและพฤติกรรมการซื้อขององค์กร การวิเคราะห์ด้านตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดระดับโลก การตลาดออนไลน์ การเป็นผู้ประกอบการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต