เมนูหลัก

MK.201PRINCIPLES OF MARKETING
ตล.201หลักการตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  821 อา.08:30-12:303411(จว)3C1009010W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
หมายเหตุ: มี นศ.MG14P(847) เรียน/สอบรวมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2561 และ 1/2561 
  822 อา.08:30-12:30R24142C1008713W 
  อา.13:30-18:30R24142C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบด้วยในภาคเรียนที่ 1/2561,2/2562 
  831 อา.08:30-12:30R29292C65632W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
หมายเหตุ: มีนศ ขอลงเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 831 ในภาคเรียนที่ 2/61 
  832 อา.08:30-12:3036023C957619W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
  834 อา.08:30-12:30R29262C755916W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
  835 อา.08:30-12:30R25322C532W 
  อา.13:30-18:30R25322C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2562 
  845 อา.08:30-12:3034133C220W 
  อา.13:30-18:3034133C      
อาจารย์: ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
สอบปลายภาค: 30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2562 
  846 อา.08:30-12:30R29302C40364W 
  อา.13:30-18:30R29302C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  891 อา.08:30-12:30R29272C30255W 
  อา.13:30-18:30R29272C      
อาจารย์: อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
Course Description
ตลาด การตลาด การจัดการการตลาด แนวความคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาด จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการตลาด กิจกรรมการสร้างคุณค่าและลูกค้าสัมพันธ์ กระบวนการกำหนดกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การวิจัยการตลาด
(ต่อ)และระบบสารสนเทศทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ตลาดและพฤติกรรมการซื้อขององค์กร การวิเคราะห์ด้านตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดระดับโลก การตลาดออนไลน์ การเป็นผู้ประกอบการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต