เมนูหลัก

BE.301BUSINESS ENGLISH 1
อธ.301ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:3036033C97961W 
  อา.13:30-18:3036033C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3908
22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2560 
  812 อา.08:30-12:30R29112C1018615W 
  อา.13:30-18:30R29112C      
อาจารย์: อาจารย์เมธินี ชาญวลิชล
อาจารย์มินท์ธิตา อัครโชติธนินท์
สอบปลายภาค: 22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
หมายเหตุ: AC61 และ BS61 
  829 อา.08:30-12:30R29122C1007426W 
  อา.13:30-18:30R29122C      
อาจารย์: อาจารย์หริพันธุ์ หริรักษ์
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
  830 อา.08:30-12:3036043C80728W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 2 ก.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
2 ก.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
หมายเหตุ: มี นศ. MG V.17 เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2561 
  831 อา.08:30-12:30R29292C59590W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: อาจารย์หริพันธุ์ หริรักษ์
สอบปลายภาค: 17 มิ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
17 มิ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
17 มิ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2931M
หมายเหตุ: กรณี นศ.รับใหม่ สมัคร 27 พ.ค.-1 ก.ค.61 ไม่ต้องลงวิชานี้ และมี นศ.เรียนร่วมในภาค 2/2560 
  833 อา.08:30-12:30R29162C705218W 
  อา.13:30-18:30R29162C      
อาจารย์: อาจารย์นริศรา เทพานนท์
สอบปลายภาค: 22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
  834 อา.08:30-12:30R29262C110W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2562 
  845 อา.08:30-12:3034133C35332W 
  อา.13:30-18:3034133C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
หมายเหตุ: เรียน/สอบรวมกับสาขา MG Sect.845 ในภาคเรียนที่ 2/2561 
  848 อา.08:30-12:30R2935M2C220W 
  อา.13:30-18:30R2935M2C      
อาจารย์: อาจารย์ณัทพัช ทองเล็ก
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2561 
  851 ไม่มีข้อมูล27027W CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กรณี นศ.61 เข้าใหม่ให้ไปลง Sect.810 แทน 
  852 อา.08:30-12:30R2932M2C42042W CLOSED 
  อา.13:30-18:30R2932M2C      
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กรณี นศ.61 เข้าใหม่ให้ไปลง Sect.812 แทน 
  854 อา.08:30-12:30R29072C352312W 
  อา.13:30-18:30R29072C      
อาจารย์: อาจารย์ณัทพัช ทองเล็ก
อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2561 
  874 อา.08:30-12:30R29032C59536W 
  อา.13:30-18:30R29032C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 17 มิ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2931M
17 มิ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
17 มิ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
หมายเหตุ: กรณี นศ.รับใหม่ สมัคร 27 พ.ค.-1 ก.ค.61 ไม่ต้องลงวิชานี้ และมี นศ.เรียนร่วมในภาค 2/2560 
  882 อา.08:30-12:30R29272C43403W 
  อา.13:30-18:30R29272C      
อาจารย์: อาจารย์มินท์ธิตา อัครโชติธนินท์
สอบปลายภาค: 17 มิ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
17 มิ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2931M
หมายเหตุ: กรณี นศ.HR61 รับใหม่ สมัคร 27 พ.ค.-1 ก.ค.61 ไม่ต้องลงวิชานี้ 
Course Description
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจด้านการอ่าน ฟัง พูดและการเขียนเพื่อการสื่อสารทางด้านธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายสมัครงานและการเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนรายงานทางธุรกิจ การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านธุรกิจ การสนทนาแนะนำตัวในสังคมธุรกิจหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต