เมนูหลัก

BE.301BUSINESS ENGLISH 1
อธ.301ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  814 อา.08:30-12:30R24182C202W CLOSED 
  อา.13:30-18:30R24182C      
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =BE3301 กลุ่ม 860 มีนศ AC เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 1/2563 
  818 อา.08:30-12:30R29112C85787W 
  อา.13:30-18:30R29112C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
หมายเหตุ: เรียนร่วมกับกลุ่ม 891 (FB62) 
  820 อา.08:30-12:3034063C30219W 
  อา.13:30-18:3034063C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3705
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับรุ่น MK18P ภาคเรียนที่ 2/2562 
  821 อา.08:30-12:303411(จว)3C100919W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
  822 อา.08:30-12:30R29252C80782W 
  อา.13:30-18:30R29252C      
อาจารย์: อาจารย์หริพันธุ์ หริรักษ์
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
  824 อา.08:30-12:30R25032C312W 
  อา.13:30-18:30R25032C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
หมายเหตุ: เรียน/สอบกับ BE3301 ในภาคเรียนที่ 1/2563 
  828 อา.08:30-12:3034093C505W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 2/2561 
  831 อา.08:30-12:30R29302C523W 
  อา.13:30-18:30R29302C      
อาจารย์: อาจารย์สราวุธ ผาณิตรัตน์
สอบปลายภาค: 7 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับ BE3301 ภาคเรียนที่ 2/2563 
  832 อา.08:30-12:3036023C80764W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 23 มิ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
23 มิ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
23 มิ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
  834 อา.08:30-12:30R29262C755916W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2561 
  835 อา.08:30-12:30R25282C1101082W 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
หมายเหตุ: มี นศ MG ver.17 เรียน/สอบร่วมในภาค 1/62 
  848 อา.08:30-12:30R2935M2C26242W 
  อา.13:30-18:30R2935M2C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 14 มิ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มี นศ TR รหัส 61 และ MG 15.1 เรียน/สอบร่วมในภาคเรียนที่ 2/2562 
  854 อา.08:30-12:30R29022C211W 
  อา.13:30-18:30R29022C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับ BE3301 ในภาค 1/2563 
  858 อา.08:30-12:3034073C30300W 
  อา.13:30-18:3034073C      
อาจารย์: อาจารย์ไอดา ดำรงผล
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2561 
  859 อา.08:30-12:30R29072C62611W 
  อา.13:30-18:30R29072C      
อาจารย์: อาจารย์สราวุธ ผาณิตรัตน์
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
  860 อา.08:30-12:30R24182C1019W 
  อา.13:30-18:30R24182C      
อาจารย์: อาจารย์มินท์ธิตา อัครโชติธนินท์
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2414
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับ BE3301 ภาคเรียนที่ 1/2563 
  875 อา.08:30-12:30R25212C15013416W 
  อา.13:30-18:30R25212C      
อาจารย์: อาจารย์มินท์ธิตา อัครโชติธนินท์
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2903
  883 อา.08:30-12:30R29072C46442W 
  อา.13:30-18:30R29072C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 23 มิ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
23 มิ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
23 มิ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
  884 อา.08:30-12:30R29042C651W 
  อา.13:30-18:30R29042C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับ BE3301 ในภาคเรียนที 1/2563 
  891 อา.08:30-12:30R29112C30255W 
  อา.13:30-18:30R29112C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 818 (AC62) 
Course Description
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจด้านการอ่าน ฟัง พูดและการเขียนเพื่อการสื่อสารทางด้านธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายสมัครงานและการเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนรายงานทางธุรกิจ การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านธุรกิจ การสนทนาแนะนำตัวในสังคมธุรกิจหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต