เมนูหลัก

MG.401BUSINESS RESEARCH METHODS
จก.401วิธีการวิจัยธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  832 อา.08:30-12:3036023C60555W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ทองศิลป์
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
  833 อา.08:30-12:30R29162C431W 
  อา.13:30-18:30R29162C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ทองศิลป์
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2561 
  834 อา.08:30-12:30R2933M2C50464W 
  อา.13:30-18:30R2933M2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ทองศิลป์
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
31 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
31 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
31 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
  848 อา.08:30-12:30R2935M2C40382W 
  อา.13:30-18:30R2935M2C      
อาจารย์: อาจารย์วรินทร ปิ่นทอง
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
  873 อา.08:30-12:30R29012C503911W 
  อา.13:30-18:30R29012C      
อาจารย์: ดร.ปิยวรรณ บุญเพ็ญ
สอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
  882 อา.08:30-12:30R29042C604614W 
  อา.13:30-18:30R29042C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ทองศิลป์
สอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
Course Description
ความหมายและความสำคัญของการวิจัยธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย การออกแบบการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
การศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางธุรกิจ การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต