เมนูหลัก

BS.212BUSINESS INFORMATION SYSTEMS
คพ.212ระบบสารสนเทศธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:30N/AN/AC806614W 
  อา.13:30-18:30N/AN/AC      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
สอบกลางภาค: 3 ก.พ. 2562 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
  811 อา.08:30-12:30R2936M2C743W 
  อา.13:30-18:30R2936M2C      
อาจารย์: อาจารย์จารุณี เพียรมานะ
สอบปลายภาค: 29 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 811 ในภาคเรียนที่ 2/2561 
  812 อา.08:30-12:30R2634M2C60528W 
  อา.13:30-18:30R2634M2C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
สอบกลางภาค: 19 ส.ค. 2561 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 2 ก.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
2 ก.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
หมายเหตุ: มี นศ.BS ขอลงเรียน/สอบร่วม ในภาคเรียนที่ 1/60 
  851 อา.08:30-12:30COM21C503119W 
  อา.13:30-18:30COM21C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
หมายเหตุ: มี นศ.BS เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2560 
  852 อา.08:30-12:30R2636M2C50419W 
  อา.13:30-18:30R2636M2C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
หมายเหตุ: มี นศ.HR,BS เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2560 
Course Description
ระบบสารสนเทศในธุรกิจ บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์กร โดยเน้นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานในระบบการซื้อ-การขาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
การผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการเงิน และการบัญชี ระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ ผลกระทบทางด้านจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต