เมนูหลัก

AC.101PRINCIPLES OF ACCOUNTING 1
บช.101หลักการบัญชี 1
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:3036103C806713W 
  อา.13:30-18:3036103C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์
สอบกลางภาค: 28 ต.ค. 2561 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
  811 อา.08:30-12:30R2936M2C1203882W 
  อา.13:30-18:30R2936M2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์
สอบกลางภาค: 8 ก.ค. 2561 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
  812 อา.08:30-12:30R29112C60528W 
  อา.13:30-18:30R29112C      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2561 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
Course Description
ความหมาย วัตถุประสงค์ และความสำคัญของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่
การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทำ งบทดลอง รายการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี การปิดบัญชี กระดาษทำการ การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริการ และการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต