เมนูหลัก

AC.101PRINCIPLES OF ACCOUNTING 1
บช.101หลักการบัญชี 1
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  817 อา.08:30-12:3036083C604119W 
  อา.13:30-18:3036083C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์
สอบกลางภาค: 10 พ.ย. 2562 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3908
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
หมายเหตุ: มีนศ AC ขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 817 ในภาคเรียนที่ 2/2560 
  818 อา.08:30-12:30R29112C85814W 
  อา.13:30-18:30R29112C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2562 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
หมายเหตุ: มีนศ AC ขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 818 ในภาคเรียนที่ 2/2560 
Course Description
ความหมาย วัตถุประสงค์ และความสำคัญของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่
การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทำ งบทดลอง รายการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี การปิดบัญชี กระดาษทำการ การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริการ และการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต