เมนูหลัก

EC.202MACROECONOMICS
ศศ.202เศรษฐศาสตร์มหภาค
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:3036103C806614W 
  อา.13:30-18:3036103C      
อาจารย์: อาจารย์สุดาพร มะหะหมัด
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2561 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3907
  811 อา.08:30-12:30R2936M2C1203882W 
  อา.13:30-18:30R2936M2C      
อาจารย์: อาจารย์สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์
สอบกลางภาค: 3 ก.พ. 2562 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
หมายเหตุ: มีนศ ขอเรียน/สอบร่วมด้วย ในภาคเรียนที่ 2/2561 
  817 อา.08:30-12:3036083C1046W 
  อา.13:30-18:3036083C      
อาจารย์: อาจารย์สุดาพร มะหะหมัด
สอบกลางภาค: 15 ธ.ค. 2562 เวลา 14:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3908
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 817 ภาคเรียนที่ 1/2562 
Course Description
หลักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม รายได้ประชาชาติและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล
การจ้างงาน ระดับเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงินและการคลัง การค้าระหว่างประเทศ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต