เมนูหลัก

AC.306INTERMEDIATE ACCOUNTING 1
บช.306การบัญชีชั้นกลาง 1
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:3036103C806614W 
  อา.13:30-18:3036103C      
อาจารย์: อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร
สอบกลางภาค: 9 ธ.ค. 2561 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
  811 อา.08:30-12:30R2936M2C1203882W 
  อา.13:30-18:30R2936M2C      
อาจารย์: อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร
สอบกลางภาค: 19 ส.ค. 2561 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 2 ก.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
2 ก.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
หมายเหตุ: มี นศ ลงเรียน/สอบร่วม ในภาคเรียนที่ 2/2560 
  812 อา.08:30-12:30R29112C60528W 
  อา.13:30-18:30R29112C      
อาจารย์: อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร
สอบกลางภาค: 28 ต.ค. 2561 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
  817 อา.08:30-12:3036083C000W CLOSED 
  อา.13:30-18:3036083C      
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นศ ขอลงเรียน/สอบร่วม ในภาคเรียนที่ 1/2562 
Course Description
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจัดประเภทสินทรัพย์ การรับรู้ การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนการกู้ยืม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ ทรัพยากรธรรมชาติ การปันส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การจำหน่ายสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต