เมนูหลัก

AC.306INTERMEDIATE ACCOUNTING 1
บช.306การบัญชีชั้นกลาง 1
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  817 อา.08:30-12:3036083C604218W 
  อา.13:30-18:3036083C      
อาจารย์: อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร
สอบกลางภาค: 9 ก.พ. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วม กลุ่ม 817 ในภาคเรียนที่ 2/2562 
  818 อา.08:30-12:30R29112C85796W 
  อา.13:30-18:30R29112C      
อาจารย์: อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร
สอบกลางภาค: 15 ธ.ค. 2562 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
  819 อา.08:30-12:30R24262C211W 
  อา.13:30-18:30R24262C      
อาจารย์: อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร
สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับวิชา AC3006 ในภาคเรียนที่ 1/2563 
Course Description
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจัดประเภทสินทรัพย์ การรับรู้ การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนการกู้ยืม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ ทรัพยากรธรรมชาติ การปันส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การจำหน่ายสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต