เมนูหลัก

AC.307INTERMEDIATE ACCOUNTING 2
บช.307การบัญชีชั้นกลาง 2
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  819 อา.08:30-12:30R24262C101W 
  อา.13:30-18:30R24262C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย มิตรภานนท์
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =AC3007 นศขอลงเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 819 ในภาคเรียนที่ 1/2563 
Course Description
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน การจัดประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การประมาณการหนี้สิน และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัท การคำนวณราคาตามบัญชีต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้น
การจัดสรรกำไรสะสมและ การจ่ายเงินปันผล การแสดงหนี้สินและส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน การเปิดเผยข้อมูล งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต