เมนูหลัก

MG.316PLANNING AND CONTROL FOR MANAGEMENT
จก.316การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  830 อา.08:30-12:3036043C80737W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3704
18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
  831 อา.08:30-12:30R29292C80737W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  832 อา.08:30-12:3036023C60564W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
31 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3907
  833 อา.08:30-12:30R29162C705218W 
  อา.13:30-18:30R29162C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 17 มิ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
17 มิ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2931M
17 มิ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
  834 อา.08:30-12:30R2933M2C50464W 
  อา.13:30-18:30R2933M2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
  835 อา.08:30-12:30R29262C65587W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
19 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
Course Description
หลักการวางแผนและควบคุม ประเภทของแผนตามสถานการณ์ กระบวนการ และเทคนิคของการวางแผนและควบคุม การผลิต การปฏิบัติการ การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายทำให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต