เมนูหลัก

MG.319CONTEMPORARY MANAGEMENT THEORY
จก.319ทฤษฎีการจัดการร่วมสมัย
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  831 อา.08:30-12:30R29292C80737W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 2 ก.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
2 ก.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
หมายเหตุ: มี น.ศ.Sect.891สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2560 = 1 คน 
  833 อา.08:30-12:30R29162C705218W 
  อา.13:30-18:30R29162C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2560 และ 2/2560 
  835 อา.08:30-12:30R25282C642W 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2562 
  847 อา.08:30-12:303601C3C30237W 
  อา.13:30-18:303601C3C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2560 
  848 อา.08:30-12:30R2935M2C40391W 
  อา.13:30-18:30R2935M2C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
Course Description
แนวคิดทฤษฎี กรอบแนวคิดทางการจัดการ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ทฤษฎีจูงใจ องค์การเสมือนจริง การออกแบบโครงสร้างองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ ภาวะผู้นำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์การ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและหน่วยงานในองค์การ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา การพัฒนาองค์การให้เกิดความร่วมสมัยเหมาะกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาประกอบการศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต