เมนูหลัก

MG.319CONTEMPORARY MANAGEMENT THEORY
จก.319ทฤษฎีการจัดการร่วมสมัย
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  830 อา.08:30-12:3036043C705911W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: มีนศ.MGรุ่น18P ขอเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 830 ในภาคเรียนที่ 2/2562 
  832 อา.08:30-12:3036023C957619W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3705
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
หมายเหตุ: มี นศ.MG เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2561 
  834 อา.08:30-12:30R29262C110W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 14 มิ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มีนศ.MGรุ่น15.1R ขอเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 834 ในภาคเรียนที่ 2/2562 
  835 อา.08:30-12:30R25282C1201173W 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2561และ2/2561(BS) 
  846 อา.08:30-12:30R29302C40364W 
  อา.13:30-18:30R29302C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
Course Description
แนวคิดทฤษฎี กรอบแนวคิดทางการจัดการ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ทฤษฎีจูงใจ องค์การเสมือนจริง การออกแบบโครงสร้างองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ ภาวะผู้นำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์การ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและหน่วยงานในองค์การ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา การพัฒนาองค์การให้เกิดความร่วมสมัยเหมาะกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาประกอบการศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต