เมนูหลัก

MG.408SPECIAL TOPICS IN MANAGEMENT
จก.408ประเด็นพิเศษทางการจัดการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  833 อา.08:30-12:30R29162C110W 
  อา.13:30-18:30R29162C      
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี มาลีพันธุ์
สอบปลายภาค: 23 มิ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2561 
  835 อา.08:30-12:30R29262C65578W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมในภาคเรียนที่ 1/2560 
  847 อา.08:30-12:303601C3C30246W 
  อา.13:30-18:303601C3C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
Course Description
ค้นคว้า และวิเคราะห์ปัญหาประเด็นพิเศษด้านการจัดการในทางปฏิบัติ การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การแก้ไขปัญหา
โดยใช้กรณีศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องทำการศึกษาค้นคว้า และจัดทำรายงานจากองค์กร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต