เมนูหลัก

MG.408SPECIAL TOPICS IN MANAGEMENT
จก.408ประเด็นพิเศษทางการจัดการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  832 อา.08:30-12:3036023C70637W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3704
  834 อา.08:30-12:30R29262C1057035W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี มาลีพันธุ์
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
หมายเหตุ: มีนศ.MGรุ่น18R(25 คน) ขอเรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2562 
  835 อา.08:30-12:30R25282C100937W 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2562 
  842 อา.08:30-12:30R29292C110W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
หมายเหตุ: =MM4007 เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 842 ในภาคเรียนที่ 1/2563 
Course Description
ค้นคว้า และวิเคราะห์ปัญหาประเด็นพิเศษด้านการจัดการในทางปฏิบัติ การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การแก้ไขปัญหา
โดยใช้กรณีศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องทำการศึกษาค้นคว้า และจัดทำรายงานจากองค์กร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต