เมนูหลัก

MG.408SPECIAL TOPICS IN MANAGEMENT
จก.408ประเด็นพิเศษทางการจัดการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  841 อา.08:30-12:3036043C15105W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 7 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วม ภาค 2/63 รุ่นที่ 19 
Course Description
ค้นคว้า และวิเคราะห์ปัญหาประเด็นพิเศษด้านการจัดการในทางปฏิบัติ การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การแก้ไขปัญหา
โดยใช้กรณีศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องทำการศึกษาค้นคว้า และจัดทำรายงานจากองค์กร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต