เมนูหลัก

MG.420PROJECT MANAGEMENT
จก.420การจัดการโครงการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  830 อา.08:30-12:3036043C705911W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3908
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมในภาคเรียนที่ 2/2562 
  831 อา.08:30-12:30R29292C65623W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 2/2562 
  833 อา.08:30-12:30R29162C50491W 
  อา.13:30-18:30R29162C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
  836 อา.08:30-12:30R25282C000W CLOSED 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์:
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  845 อา.08:30-12:3034133C402317W 
  อา.13:30-18:3034133C      
อาจารย์: ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3902
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3705
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3907
หมายเหตุ: มี นศ.MG เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2561 
Course Description
การวางแผนโครงการ การจัดองค์การ การจัดทำงบประมาณ กำหนดการของโครงการ หลักและเทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการเงิน
การวิเคราะห์ผลตอบแทนโดยใช้วิธีทางสถิติและคณิตศาสตร์ เพื่อการประเมินและคัดเลือกโครงการ เทคนิคในการควบคุม ติดตาม ประเมินผล และการยุติโครงการ โดยการศึกษาจากการปฏิบัติงานภาคสนามและนำเสนอในชั้นเรียน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต