เมนูหลัก

MG.407QUALITY MANAGEMENT
จก.407การจัดการคุณภาพ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  831 อา.08:30-12:30R29292C80737W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
  832 อา.08:30-12:3036023C110W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2562 
  833 อา.08:30-12:30R29162C705218W 
  อา.13:30-18:30R29162C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
Course Description
ความหมาย แนวคิด ความสำคัญ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการจัดการคุณภาพ การจัดการคุณภาพโดยรวม ระบบการจัดการมาตรฐานสากล รวมถึงรางวัลคุณภาพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต