เมนูหลัก

MG.407QUALITY MANAGEMENT
จก.407การจัดการคุณภาพ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  830 อา.08:30-12:3036043C706010W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 29 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  832 อา.08:30-12:3036023C957619W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3705
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาตเรียนที่ 1/2561 
  834 อา.08:30-12:30R29262C755916W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
  835 อา.08:30-12:30R25282C1201182W 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
  836 อา.08:30-12:30R25282C000W CLOSED 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์:
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
ความหมาย แนวคิด ความสำคัญ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการจัดการคุณภาพ การจัดการคุณภาพโดยรวม ระบบการจัดการมาตรฐานสากล รวมถึงรางวัลคุณภาพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต