เมนูหลัก

AC.411ADVANCED ACCOUNTING 1
บช.411การบัญชีชั้นสูง 1
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  817 อา.08:30-12:3036083C403010W 
  อา.13:30-18:3036083C      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
สอบกลางภาค: 10 ม.ค. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  818 อา.08:30-12:30R29112C61592W 
  อา.13:30-18:30R29112C      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
สอบกลางภาค: 29 พ.ย. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
Course Description
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด การรับรู้รายได้เกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชำระหรือให้เช่าซื้อ
สัญญาเช่าระยะยาว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และผลประโยชน์พนักงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต