เมนูหลัก

AC.411ADVANCED ACCOUNTING 1
บช.411การบัญชีชั้นสูง 1
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 อา.08:30-12:30R24182C101W 
  อา.13:30-18:30R24182C      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
สอบกลางภาค: 10 เม.ย. 2565 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับAC4011ในภาคเรียนที่ 2/2564 
Course Description
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด การรับรู้รายได้เกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชำระหรือให้เช่าซื้อ
สัญญาเช่าระยะยาว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และผลประโยชน์พนักงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต