เมนูหลัก

MG.435ENTREPRENEURSHIP
จก.435การเป็นผู้ประกอบการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  832 อา.08:30-12:3036023C957619W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษรา มีสะอาด
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2561 
  834 อา.08:30-12:30R29262C755916W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษรา มีสะอาด
สอบปลายภาค: 23 มิ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
23 มิ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
23 มิ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2561 
  835 อา.08:30-12:30R25282C1201182W 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษรา มีสะอาด
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
  836 อา.08:30-12:30R25282C000W CLOSED 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์:
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  841 อา.08:30-12:3036043C220W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์ขวัญรพี ศรีใส
สอบปลายภาค: 30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
หมายเหตุ: =MM4003 เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2563 
  846 อา.08:30-12:30R29302C40373W 
  อา.13:30-18:30R29302C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษรา มีสะอาด
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
หมายเหตุ: มี นศ. MG60 เรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 846 ในภาคเรียนที่ 2/2561 
Course Description
ความหมาย ประเภท ลักษณะความสำคัญ คุณสมบัติผู้ประกอบการธุรกิจ การจัดตั้งและการดำเนินงานแนวคิดและโอกาสของการเริ่มทำธุรกิจใหม่ระเบียบข้อบังคับกฎหมาย และสภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจการวิเคราะห์การลงทุน การจัดทำแผนธุรกิจ การเลือกทำเลที่ตั้ง
การจัดหาแหล่งเงินทุน การจัดทำบัญชีและ งบการเงิน การวางแผนการตลาด การประเมินตนเองสำหรับผู้ประกอบการ การควบคุม การประเมินผลการดำเนินการ การขยายกิจการ หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต