เมนูหลัก

MG.436ORGANIZATION DEVELOPMENT
จก.436การพัฒนาองค์การ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  830 อา.08:30-12:3036043C80737W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3704
  831 อา.08:30-12:30R29292C80737W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
  833 อา.08:30-12:30R29162C705218W 
  อา.13:30-18:30R29162C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 2 ก.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
2 ก.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
  847 อา.08:30-12:303601C3C30237W 
  อา.13:30-18:303601C3C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
Course Description
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารและการพัฒนาองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ เทคนิคการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการรื้อปรับระบบ การบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์
การวินิจฉัยองค์การและทีมงาน การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและทิศทางของการพัฒนาองค์การในอนาคต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต