เมนูหลัก

MG.436ORGANIZATION DEVELOPMENT
จก.436การพัฒนาองค์การ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  832 อา.08:30-12:3036023C957619W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3908
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3902
4 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
  834 อา.08:30-12:30R29262C755916W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
  835 อา.08:30-12:30R25282C60060W 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 23 มิ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  836 อา.08:30-12:30R25282C000W CLOSED 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์:
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารและการพัฒนาองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ เทคนิคการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการรื้อปรับระบบ การบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์
การวินิจฉัยองค์การและทีมงาน การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและทิศทางของการพัฒนาองค์การในอนาคต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต