เมนูหลัก

MG.436ORGANIZATION DEVELOPMENT
จก.436การพัฒนาองค์การ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  835 อา.08:30-12:30R25322C100937W 
  อา.13:30-18:30R25322C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  841 อา.08:30-12:3036043C514W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 30 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =MM3004 นศ.ขอลงเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 841 ในภาคเรียนที่ 2/2563 
  846 อา.08:30-12:30R29262C505W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 15 ส.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =MM3004 เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2564 
  847 อา.08:30-12:303601C3C50050W 
  อา.13:30-18:303601C3C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารและการพัฒนาองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ เทคนิคการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการรื้อปรับระบบ การบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์
การวินิจฉัยองค์การและทีมงาน การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและทิศทางของการพัฒนาองค์การในอนาคต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต