เมนูหลัก

AC.412AUDITING
บช.412การสอบบัญชี
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  817 อา.08:30-12:3036083C40319W 
  อา.13:30-18:3036083C      
อาจารย์: อาจารย์นุชนารถ ละเอียดธนะกิจ
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2562 
  818 อา.08:30-12:30R29112C61583W 
  อา.13:30-18:30R29112C      
อาจารย์: อาจารย์นุชนารถ ละเอียดธนะกิจ
สอบกลางภาค: 25 ต.ค. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
Course Description
ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี วิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี การควบคุมภายและและการประเมินประเภทสิทธิภาพการควบคุมภายใน
เทคนิคและการวางแผนการตรวจสอบ การจัดทำกระดาษทำการ การรายงานผลการตรวจสอบ การให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชี และแนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต