เมนูหลัก

AC.414FINANCIAL REPORTS AND ANALYSIS
บช.414รายงานการเงินและการวิเคราะห์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:3036033C604812W 
  อา.13:30-18:3036033C      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สอบกลางภาค: 31 พ.ค. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 14 มิ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  811 อา.08:30-12:30R25322C40328W 
  อา.13:30-18:30R25322C      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สอบกลางภาค: 12 ก.ค. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
หมายเหตุ: มีนศ.ACขอเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 811 ในภาคเรียนที่ 2/2561 
  812 อา.08:30-12:30R25322C40346W 
  อา.13:30-18:30R25322C      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สอบกลางภาค: 12 ก.ค. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
Course Description
รายงานการเงินและการนำเสนองบการเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน ส่วนงานดำเนินงาน งบการเงินระหว่างกาล เครื่องมือและเทคนิคร่วมสมัยสำหรับการวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกันโดยศึกษาวิเคราะห์จากกรณีศึกษา และประเด็นปัญหาในปัจจุบัน การจัดทำและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต