เมนูหลัก

AC.416COMPUTER APPLICATION IN ACCOUNTING
บช.416โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:30COM11C604812W 
  อา.13:30-18:30COM11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา เสมสมบูรณ์
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
  811 อา.08:30-12:30RN/AN/AC40328W 
  อา.13:30-18:30RN/AN/AC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา เสมสมบูรณ์
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
หมายเหตุ: มีนศ.ACขอเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 811 ในภาคเรียนที่ 2/2561 
  812 อา.08:30-12:30RN/AN/AC40346W 
  อา.13:30-18:30RN/AN/AC      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
Course Description
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Excel กับงานบัญชี โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี การบันทึกข้อมูล การประมวลผล และการจัดทำรายงานในแต่ละระบบงาน ปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต