เมนูหลัก

MK.304CONSUMER BEHAVIOR
ตล.304พฤติกรรมผู้บริโภค
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  828 อา.08:30-12:3034093C422W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2561 
  829 อา.08:30-12:30R29122C1008614W 
  อา.13:30-18:30R29122C      
อาจารย์: อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
Course Description
แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ความสำคัญของส่วนประสมการตลาดต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
(ต่อ)การนำผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมาประยุกต์ใช้ในการกำหนด กลยุทธ์การตลาด รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมาย จริยธรรมทางการตลาด และความรับผิดชอบต่อสังคม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต