เมนูหลัก

MK.305PRODUCT MANAGEMENT
ตล.305การจัดการผลิตภัณฑ์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  826 อา.08:30-12:303411(จว)3C704327W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ
สอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
  828 อา.08:30-12:3034093C1109911W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
  829 อา.08:30-12:30R29122C220W 
  อา.13:30-18:30R29122C      
อาจารย์: อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2561 
Course Description
แนวคิดทางการตลาด องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ การกำหนดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การสร้างตราผลิตภัณฑ์ การพิจารณาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การสร้างนวตกรรม
(ต่อ)และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต