เมนูหลัก

MK.305PRODUCT MANAGEMENT
ตล.305การจัดการผลิตภัณฑ์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  821 อา.08:30-12:303411(จว)3C1008515W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
14 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
14 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2562และ 2/2563 
  824 อา.08:30-12:30R24102C211W 
  อา.13:30-18:30R24102C      
อาจารย์: อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ
สอบปลายภาค: 4 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =MK3305เรียน/สอบกับภาคเรียนที่ 2/2563 
Course Description
แนวคิดทางการตลาด องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ การกำหนดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การสร้างตราผลิตภัณฑ์ การพิจารณาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การสร้างนวตกรรม
(ต่อ)และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต