เมนูหลัก

MK.308MARKETING CHANNEL MANAGEMENT
ตล.308การจัดการช่องทางการตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  821 อา.08:30-12:303411(จว)3C1008515W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 7 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  822 อา.08:30-12:30R29252C1006139W 
  อา.13:30-18:30R29252C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2414
14 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2562และ2/2563 
Course Description
แนวความคิดและความสำคัญของช่องทางการตลาด สภาพแวดล้อมในช่องทางการตลาด โครงสร้างของช่องทางการตลาด การบริหารช่องทางการตลาด การเลือกและการกระตุ้นสมาชิกในช่องทางการตลาด การตลาดเชิงสัมพันธภาพและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ช่องทางการตลาดผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ
(ต่อ)ช่องทางการตลาดผ่านธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก ตัวแทน นายหน้า การประมูล การกระจายสินค้า ห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ ศูนย์กระจายสินค้า ระบบแฟรนไชส์ การตลาดทางตรง
(ต่อ)การตลาดผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินผลช่องทางการตลาด จริยธรรมในช่องทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต