เมนูหลัก

MK.419INTERNATIONAL AND GLOBAL MARKETING
ตล.419การตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  821 อา.08:30-12:303411(จว)3C110W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์ปรมินทร์ จาวลา
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2562 
  825 อา.08:30-12:3034063C20119W 
  อา.13:30-18:3034063C      
อาจารย์: อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับรุ่น 16P ภาคเรียนที่ 2/2561 
  826 อา.08:30-12:303411(จว)3C604317W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล
สอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
19 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
หมายเหตุ: มี นศ.รุ่น 16P เรียนร่วมในภาคเรียนที 2/2561 
  828 อา.08:30-12:3034093C100991W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2560 
  829 อา.08:30-12:30R29122C78708W 
  อา.13:30-18:30R29122C      
อาจารย์: อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล
สอบปลายภาค: 22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2560 
Course Description
แนวคิด หน้าที่ ความสำคัญ วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก กระบวนการการตลาด ระบบเศรษฐกิจกับบรรทัดฐานใหม่ของเศรษฐกิจโลก สภาวะแวดล้อมทางการตลาด ความร่วมมือและข้อตกลงของกลุ่มประเทศต่างๆ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน การตลาดข้ามวัฒนธรรม
(ต่อ)การกำหนดตลาดเป้าหมาย การตัดสินใจและการวางแผนส่วนประสมการตลาด การจัดองค์การ การประสานงานการตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก และจรรยาบรรณการตลาดระดับโลก


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต