เมนูหลัก

BS.215MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
คพ.215ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  851 ไม่มีข้อมูล40040W CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  852 อา.08:30-12:30R2932M2C50419W 
  อา.13:30-18:30R2932M2C      
อาจารย์: อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
  858 อา.08:30-12:3034073C220W 
  อา.13:30-18:3034073C      
อาจารย์: อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
หมายเหตุ: ขอเรียน/สอบร่วมกับ นศ ในภาค 1/62 
Course Description
ระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน วิเคราะห์ระบบสารสนเทศในธุรกิจ บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์การ กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนองค์กรและการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพย์สิน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการบูรณาการระบบสารสนเทศ
คลังข้อมูล ผลกระทบทางด้านจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต