เมนูหลัก

BS.215MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
คพ.215ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  851 อา.08:30-12:3034123C402515W 
  อา.13:30-18:3034123C      
อาจารย์: ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
สอบปลายภาค: 29 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: นศ ขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 851 ในภาคเรียนที่ 2/2561 
  856 อา.08:30-12:30R29022C110W 
  อา.13:30-18:30R29022C      
อาจารย์: อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
หมายเหตุ: นศ ขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 856 ในภาคเรียนที่ 2/61 
  858 อา.08:30-12:3034073C40319W 
  อา.13:30-18:3034073C      
อาจารย์: อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3705
หมายเหตุ: มี นศ รุ่น 11R ขอเรียน/สอบร่วม ในภาค 1/61 
  859 อา.08:30-12:30R29072C70673W 
  อา.13:30-18:30R29072C      
อาจารย์: ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
Course Description
ระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน วิเคราะห์ระบบสารสนเทศในธุรกิจ บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์การ กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนองค์กรและการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพย์สิน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการบูรณาการระบบสารสนเทศ
คลังข้อมูล ผลกระทบทางด้านจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต