เมนูหลัก

BS.303INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
คพ.303การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  858 อา.08:30-12:3034073C402515W 
  อา.13:30-18:3034073C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
  859 อา.08:30-12:30R29072C604614W 
  อา.13:30-18:30R2634M2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล
สอบปลายภาค: 14 มิ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
ขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ วงจรในการพัฒนาระบบงาน การวิเคราะห์ความต้องการ การเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล การเขียนตารางการตัดสินใจ หลักการออกแบบระบบงาน การออกแบบข้อมูลเข้าและผลลัพธ์ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบฐานข้อมูล
การออกแบบการประมวลผล การออกแบบการควบคุม การทดสอบระบบงาน การติดตั้งระบบงาน และการจัดทำเอกสารประกอบระบบงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต