เมนูหลัก

BS.410PROJECT IN BUSINESS COMPUTER
คพ.410โครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (0-6-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  858 อา.08:30-12:30COM11C402515W 
  อา.13:30-18:30COM11C      
อาจารย์: อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์
อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
สอบปลายภาค:
  859 อา.08:30-12:30R2634M2C45414W 
  อา.13:30-18:30R2634M2C      
อาจารย์: อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์
อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
สอบปลายภาค:
Course Description
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศที่ใช้ในหน่วยงาน การเลือกใช้เครื่องมือ การออกแบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเข้ากับระบบงาน การทดสอบระบบงานกับข้อมูลจริง การนำเสนอระบบงาน การสรุปเนื้องานและการจัดทำเป็นเอกสารภาคนิพนธ์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต