เมนูหลัก

BS.413SECURITY FOR INFORMATION SYSTEM
คพ.413ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  851 อา.08:30-12:3034123C503119W 
  อา.13:30-18:3034123C      
อาจารย์: ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3908
7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3907
หมายเหตุ: มี นศ ลงเรียน/สอบร่วม ในภาค 1/2560 และ 2/2560 
  854 อา.08:30-12:30R29072C35269W 
  อา.13:30-18:30R29072C      
อาจารย์: ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
  855 อา.08:30-12:3034073C35323W 
  อา.13:30-18:3034073C      
อาจารย์: ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
สอบปลายภาค: 23 มิ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
Course Description
ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประเภทของภัยคุกคามและการป้องกัน การเข้ารหัสและการถอดรหัส การควบคุมการเข้าถึงความมั่นคงของระบบฐานข้อมูล ความมั่นคงของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มั่นคง
ระเบียบมาตรฐานของความมั่นคง ISO27000


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต