เมนูหลัก

BS.306DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORK
คพ.306การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  856 อา.08:30-12:30R29072C110W 
  อา.13:30-18:30R29072C      
อาจารย์: อาจารย์วราภรณ์ เฮ็งสันเทียะ
สอบปลายภาค: 18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2521
หมายเหตุ: =DB2201 มีนศขอเรียน/สอบร่วมในภาคเรียนที่ 2/2564 
Course Description
หลักการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล ชนิดและคุณสมบัติของตัวกลางชนิดต่าง ๆ สถาปัตยกรรมเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ โพรโทคอล และมาตรฐานที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อินเทอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต